• نام پروژه: مجتمع آموزشی - وکیلی 100 نیشابور

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

وزن: 200 تن

تاریخ پروژه: 1402

وضعیت: در حال انجام