• نام پروژه: مجتمع خدمات خودرویی - سیاسی

کارفرما: گروه نمایندگی سیاسی

وزن: 557 تن

تاریخ پروژه: 1402

وضعیت: در حال انجام