• نام پروژه: مجتمع تجاری - نوید (فاز 1 و 2)

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری توسعه نوید

وزن: 1300 تن

تاریخ پروژه: 1391

وضعیت: انجام شده