• نام پروژه: مجتمع تجاری - اقامتی هانیه

وزن: 3900 تن

وضعیت: انجام شده