• نام پروژه: مجتمع دامپروی - کنه بیست

کارفرما: شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی

وزن: 200 تن

تاریخ پروژه: 1402

وضعیت: در حال انجام

احداث سوله E