• نام پروژه: مجتمع تجاری، اداری و اقامتی - برج دانشگاه

کارفرما: بانک ایران زمین

وزن: 4800 تن

تاریخ پروژه: 1399

وضعیت: انجام شده