• نام پروژه: مجتمع تجاری، اقامتی - امید 10

کارفرما: شرکت سپه ساختمان خراسان

وزن: 2600 تن

تاریخ پروژه: 1394

وضعیت: انجام شده