• نام پروژه: مجتمع مسکونی - یاس (هانا)

کارفرما: شرکت زیبا سازه توس گام

وزن: 4000 تن

تاریخ پروژه: 1392

وضعیت: انجام شده