مانور آتش نشانی 1401

مانور آتش نشانی 1401

باتوجه به نگرش این شرکت در خصوص کاهش هرچه بیشتر حوادث شغلی ، در پایان

نمایشگاه توانمندی صادراتی تهران 1396

نمایشگاه توانمندی صادراتی تهران 1396

این شرکت با توجه به صادرات اسکلت فلزی به کشورهای مختلف از قبیل ترکمنستان –

بازدید مهمانان آستان قدس 7 مرداد95

بازدید مهمانان آستان قدس 7 مرداد95

درسال 1395 با توجه به انعقاد قرارداد با آستان قدس رضوی مبنی بر ساخت و