مجید شهیدی

مجید شهیدی

عضو هیات مدیره

لیسانس مهندسی عمران با بیش از 37 سال سابقه اجرایی