ابوالفضل خوشدل

ابوالفضل خوشدل

نایب رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی عمران  با بیش از 37 سال سابقه اجرایی