مجید شهیدی

مجید شهیدی

عضو هیات مدیره
ابوالفضل خوشدل

ابوالفضل خوشدل

نایب رئیس هیئت مدیره
نوید شهیدی

نوید شهیدی

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره