این سپاس را به شکرانه ی سخاوت و مناعت جناب اسماعیل نظم پرست در انجام کار خیر این یگان نیروی انتظامی را در ایجاد انیت منطقه همراهی نمود اید را پیشکش محضر ارز شمندتان می نماییم .

توفیق قرین اعمال خدا پسندانه و مصلحانه ی شما باشد .