مانور آتش نشانی 1401

باتوجه به نگرش این شرکت در خصوص کاهش هرچه بیشتر حوادث شغلی ، در پایان هر فصل آموزش های مختلف در خصوص جلوگیری از وقوع حوادث ، چگونگی استفاده از لوازم حفاظت فردی و مانور اطفاء حریق می نماید تا با آموزش و یادگیری و ایجاد فرهنگ استفاد ه از لوازم حفاظت فردی محیطی ایمن را برای همکاران فراهم آورد و در صورت مواجهه هریک از پرسنل با حوادث بتوانند از پیشرفت آن جلوگیری کرده و حادثه را مهار نمایند .