مجید شهیدی

مجید شهیدی

عضو هیات مدیره

لیسانس مهندسی عمران با بیش از 37 سال سابقه اجرایی

ابوالفضل خوشدل

ابوالفضل خوشدل

نایب رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی عمران  با بیش از 37 سال سابقه اجرایی

نوید شهیدی

نوید شهیدی

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره

لیسانس نرم افزار با بیش از 15 سال سابقه اجرایی