درخواست همکاری و فرم استخدام

شرکت صنعتی سوله خراسان در راستای تکمیل منابع انسانی و توسعه فعالیت های اقتصادی خود همواره اقدام به جذب نیرو در قالب انتشار آگهی استخدامی می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال روزمه خود می تواند از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ثبت نمایید.